JAVOŘICE
stavební bytové družstvo

Staňkova 196
Telč

Směrnice č.  12/2023

VOLEBNÍ ŘÁD

JAVOŘICE, stavební bytové družstvo

se sídlem Staňkova 196, v Telči , PSČ 58856,

IČ: 00049409,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

v oddílu DrXXXIV, vložce 83

(dále jen družstvo)

 

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

čl.1

1.             Volební řád bytového družstva JAVOŘICE, stavební bytové družstva (dále jen družstvo) vychází ze stanov a jednacího řádu družstva a z ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

2.             Volební řád platí pro volby členů kolektivních volených orgánů, tj. představenstva a kontrolní komise družstva, jakož i případně individuálních volených orgánů (dále jen volených orgánů).

 

Část II.

Volební komise

 

čl. 2

1.             Volební komise je volena ve smyslu čl. 22 Jednacího řádu družstva.

2.             Volební komise má pět členů a tři náhradníky. Má toto složení:

                                                                                  Volební komise:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Náhradníci:

                                                                                  1 člen představenstva                                                                                                                                                                                                                                 1 za členy představenstva a kontrolní komise

                                                                                  1 člen kontrolní komise                                                                                                                                                                                                     

                                                                                  1 zástupce správy družstva                                                                                                                                                 1 za správu družstva

                                                                                  2 zástupci členů družstva                                                                                                                                                                            1 za členy družstva

3.             Předsedu volební komise a další členy volební komise volí shromáždění delegátů. Návrh na volbu členů volební komise a jejich náhradníků předkládá představenstvo družstva. Volba komise se provede na shromáždění delegátů bezprostředně předcházejícím shromáždění delegátů, na němž volby proběhnou. Volba probíhá hlasováním o každém členu, resp. náhradníku, samostatně, přitom schválení za člena komise je podmíněno obdržením nadpoloviční většiny hlasů delegátů přítomných na shromáždění delegátů.


4.             Náhradník pracuje ve volební komisi v případě, že člen, za něhož je náhradníkem, se činnosti komise nezúčastní. Náhradník může zastupovat pouze ty členy volební komise, za něž byl jako náhradník zvolen.

5.             Volební komise organizuje a řídí přípravu voleb a vlastní volby ode dne, kdy je shromážděním delegátů zvolena. Činnost komise řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda, kterého si na první schůzce zvolí členové komise ze svého středu. Cílem komise je:

-    sestavit harmonogram přípravy voleb

-    zveřejnit vhodným způsobem informace o přípravě voleb a vyzvat oprávněné k

předložení návrhů kandidátů na členy volených orgánů

-    soustředit návrhy kandidátů a sestavit návrh kandidátky představenstva a kontrolní

komise a tento návrh včetně stručné charakteristiky předložit shromáždění delegátů

-    nejpozději 15 dnůpřed konáním shromáždění delegátů, na němž mají proběhnout volby zveřejnit seznam kandidátů na úřední desce a webových stránkách družstva

-    přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení

-  zajišťuje průběh voleb (sčítá odevzdané hlasy) a podává o nich zprávu  

 

6.       Při sestavení návrhu kandidátky pro volbu jednotlivých členů volených orgánů ověřuje úplnost a platnost předložených formulářů s návrhy na kandidáty a způsobilost navržených kandidátů pro výkon funkce člena jednotlivých volených orgánů podle obecně platných právních předpisů, stanov družstva a tohoto volebního řádu.

7.       Volební komise připraví hlasovací lístky pro tajnou volbu zvlášť za představenstvo a zvlášť za kontrolní komisi. Kandidáti jsou na těchto lístcích seřazeni v abecedním pořádku.

8.       Volební komise sepisuje o průběhu voleb a výsledku voleb zápis, který spolu s použitými a nepoužitými volebními lístky v zapečetěných obálkách a dalšími písemnými materiály o volbách předá k zápisu ze shromáždění delegátů.

9.       Volební komise se usnáší prostou většinou hlasů za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.

 

Část II.

 

Příprava kandidátních listin

čl.3

Obecné zásady pro sestavení kandidátek

1.             Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva -  fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

2.             Funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné (zákaz konkurence).

3.             Členové představenstva nebo kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Členové představenstva, kontrolní komise a zaměstnanci družstva ve vedoucích funkcích mohou být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob, jejichž společníkem, zřizovatelem, členem, účastníkem apod. je družstvo. Členové orgánů družstva nesmějí být ani zaměstnanci státních a obdobných orgánů provádějících vůči družstvu kontrolní činnost, pokud jim k tomu nedá souhlas shromáždění delegátů.

4.             Členové orgánů družstva nemohou být mezi sebou manžely, sourozenci ani příbuznými v řadě přímé. Členy kontrolní komise nemohou být členové představenstva ani členové výboru samospráv či zaměstnanci družstva.

5.             Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

 

čl.4

Kandidátka představenstva

1.        Návrh kandidátky vypracuje volební komise.

2.        Návrhy kandidátů na členy představenstva jsou oprávněni podávat:

- představenstvo družstva

- kontrolní komise družstva

- volební komise družstva

- výbory samospráv družstva

- vedení družstva

- delegáti „shromáždění delegátů“ za volební obvod, v němž byli zvoleni.

3.        Pro zajištění kvalifikovaného, odborně zdatného a zodpovědného představenstva, způsobilého řídit činnost družstva ve všech základních směrech jeho činnosti, je třeba navrhovat především kandidáty znalé problematiky družstevnictví, se znalostmi resp. zkušenostmi z oblasti práva, ekonomiky, podnikání, řízení, správy a údržby budov apod., kteří musí splňovat i další podmínky stanovené tímto volebním řádem pro volbu do voleného orgánu.

4.        Návrhy na kandidáty je třeba předat písemnou formou na předepsaném formuláři podepsaném navrhovatelem a navrženým kandidátem volební komisi družstva, a to v termínech zveřejněných    v harmonogramu přípravy voleb. Na návrhy došlé po termínu nebude brán zřetel. Návrh musí      obsahovat jméno a příjmení kandidáta, datum narození, adresu bydliště a stručnou charakteristiku pro představení kandidáta (základní osobní údaje, zaměstnání, dosavadní práce v družstvu včetně dosavadního výkon funkcí v orgánech družstva, apod.).

5.        Navrhovaný kandidát musí předběžně písemně vyslovit souhlas s výkonem funkce a prokázat způsobilost k výkonu funkce dle čl. 3, a to jednak podpisem čestného prohlášení, kterým projeví           výslovný souhlas se svým budoucím zvolením do funkce člena představenstva a s převzetím povinností v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č.   90/2012 Sb., o obchodních korporacích, včetně odpovědnosti za škodu a ručení za závazky, a     jednak předložením výpisu z rejstříku trestů. Pokud volební komise písemný souhlas, resp. čestné prohlášení nebo výpis z rejstříku trestů od navrženého kandidáta neobdrží, na kandidátku jej       nezařadí. Stejně bude postupovat i v případě, že formulář návrhu kandidáta nebude opatřen       podpisy navrhovatele a navrženého kandidáta.

 

čl. 5

Kandidátka kontrolní komise

Postup při přípravě kandidátky je shodný s čl. 4 Kandidátka představenstva.

 

 

Část IV.

Volby

 

čl. 6

1.             Při volbě do orgánů družstva se hlasuje tajně.

2.             Každý delegát s hlasem rozhodujícím má jeden hlas a je nezastupitelný jinou osobou (s výjimkou řádně zvoleného náhradníka na členské schůzi samosprávy).

 

čl. 7

1.             Hlasovací lístky pro volbu jednotlivých orgánů a pro jednotlivá kola volby připraví volební komise. Hlasovací lístky opatřené razítkem družstva obsahují jmenný abecední seznam navržených kandidátů.

2.             Po dobu voleb (odevzdání hlasovacích lístků) přeruší předsedající jednání a současně určí přiměřenou dobu k vykonání voleb.

3.             Hlasovací lístek se upravuje zaškrtnutím jména a příjmení kandidátů, kterým delegát dává svůj hlas. Každý z delegátů smí dát svůj hlas maximálně sedmi kandidátům do představenstva a třem kandidátům do kontrolní komise, uvedených na hlasovacích lístcích. To znamená, že na hlasovacím lístku může být zaškrtnuto vždy nejvýše sedm (tři) jmen  kandidátů. Bude-li počet zaškrtnutých kandidátů vyšší, je hlasovací lístek neplatný. K dopsaným jménům dalších kandidátů se nepřihlíží.

4.             Uskuteční-li se volby ve více kolech, vyhlásí předseda volební komise po každém kole voleb průběžný výsledek volby do jednotlivých orgánů.

 

čl. 8

V případě, že počet kandidátů uvedených na hlasovacím lístku bude menší než 10, může delegát dát svůj hlas libovolnému počtu kandidátů. K dopsaným jménům dalších kandidátů se však ani v tomto případě nepřihlíží.

čl. 9

1.             Volby řídí předseda volební komise. Ten před zahájením hlasování stručně představí navrhované kandidáty podle pořadí na hlasovacích lístcích. Změnu hlasovacího lístku již nelze na shromáždění delegátů provést, mimo vypuštění kandidáta, který z voleb odstoupil.

2.             Počet členů jednotlivých orgánů je dán stanovami družstva (čl.72 odst.1 a čl. 78 odst.1).

3.             Volební komise předá delegátům pro volby do každého orgánu zvláštní hlasovací lístek. Volba obou orgánů probíhá současně.

4.             Hlasovací lístky po provedení jejich úprav v odděleném prostoru odevzdají delegáti do zapečetěné urny. Po skončení hlasování volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky, srovná je s počtem vydaných lístků a počtem přítomných. Sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty do jednotlivých orgánů.

5.             Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů a přitom současně nadpoloviční počet hlasů z přítomné nadpoloviční většiny delegátů. Zvolení kandidáti jsou seřazeni v pořadí podle počtu obdržených hlasů. Ti kandidáti, kteří jsou na prvních místech až po počet členů orgánu daný stanovami družstva, se stávají členy těchto orgánů, zbývající se pak stávají náhradníky těchto orgánů v pořadí, v němž byli zvoleni. V případě rovnosti hlasů mezi kandidáty na hranici počtu členů orgánů rozhodne mezi nimi volební komise losem.

6.             Volební komise sepíše o volbě zápis, který podepisují všichni členové volební komise. V zápisu musí být uvedeno zejména:

- počet přítomných delegátů na shromáždění dle prezenční listiny

- počet kol voleb do jednotlivých orgánů

- počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků pro volbu do jednotlivých orgánů a dle jednotlivých kol

- počet hlasů pro jednotlivé kandidáty a procento získaných hlasů z přítomných delegátů pro jednotlivé orgány a jednotlivá kola voleb

- počet neplatných hlasovacích lístků podle jednotlivých orgánů a pro jednotlivá kola voleb

- výsledek voleb včetně případného rozhodnutí losem pro jednotlivé orgány

- stručný obsah oznámení, dotazů a připomínek předložených volební komisi a záznam o Rozhodnutí volební komise ve sporných případech.

7.             Hlasovací lístky budou zapečetěny a uschovány na družstvu se zápisem o volbách minimálně do příštích voleb.

8.             Na závěr volebního aktu vyhlásí předseda volební komise výsledky voleb.

čl. 10

1.             Nebude-li zvolen po prvním kole počet členů v orgánu podle čl. 9 odst. 2. tohoto volebního řádu, proběhnou druhé, popřípadě i další kola voleb.

2.             Do druhého a dalších kol vstupují ti kandidáti, kteří neobdrželi nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů a umístili se podle počtu získaných hlasů na takovém místě (od nejvyššího počtu hlasů po nejnižší), který odpovídá maximálně dvojnásobku počtu nezvolených členů daného voleného orgánu do naplnění počtu členů uvedeného voleného orgánu.

3.             Volební komise vypracuje nové hlasovací lístky pro tajnou volbu. Před volbou bude rovněž          určeno, kolik hlasů ve druhém kole smí každý delegát v tomto kole dát, když delegát bude           oprávněn udělit hlas pouze takovému počtu kandidátů, který bude dán rozdílem: "deset mínus počet již zvolených kandidátů".

4.             Volba ve druhém popřípadě i v dalších kolech, které se konají bezprostředně za sebou na tomtéž jednání shromáždění delegátů, probíhá ve smyslu čl. 9 tohoto volebního řádu. Stejně se postupuje i v případě doplňovacích voleb členů volených orgánů.

5.             Orgán se považuje za zvolený až po zvolení všech jeho členů. Do té doby pracuje orgán, jemuž volební období skončilo.

6.             Nehodlá-li zvolený člen funkci přijmout, musí to oznámit ještě na schůzi orgánu, který jej do funkce zvolil. Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce je povinen člen voleného orgánu oznámit družstvu bez zbytečného odkladu.

7.             Je-li zvolen člen kontrolní komise za člena představenstva, je povinen se na témže jednání orgánu, který jej zvolil, vzdát členství v kontrolní komisi, neboť obě funkce u téže osoby jsou neslučitelné. Neučiní-li tak, hledí se na jeho povolání do funkce člena představenstva, jako by se nestalo. Totéž platí i o volbě člena představenstva za člena kontrolní komise, ke které se nepřihlíží. Neslučitelné jsou rovněž další funkce v družstvu, při nichž by se dostala do rukou člena výkonná i kontrolní činnost v družstvu.

Část V.

Volby delegátů

 

čl. 11

1.             Delegáti jsou do své funkce voleni ve volebních obvodech, které představenstvo vytváří z členů družstva podle pravidel uvedených ve stanovách družstva.

2.             Představenstvo určuje volební obvody a stanovuje jejich počet na nejbližší funkční (volební) období. Jeden volební obvod odpovídá cca 15 -30  členů družstva.

3.             Za každý volební obvod se z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu volí jeden delegát a jeden náhradník.

4.             Každý člen družstva je zařazen do některého z volebních obvodů; žádný z nich nesmí být zařazen do více volebních obvodů.

5.             Volby delegátů organizuje představenstvo nebo osoby představenstvem pověřené.

6.             Funkční období všech delegátů počíná běžet zvolením prvního delegáta v daném volebním období a končí všem delegátům stejně.

 

Část VI.

Doplňovací volby

 

čl. 12

1.             V případě, že v průběhu volebního období se vyčerpá možnost využití náhradníků pro jednotlivé volené orgány a počet členů těchto orgánů klesne pod minimální hranici danou stanovami            družstva, bude na nejbližším shromáždění delegátů provedena doplňující volba.

2.             Při zajišťování doplňovacích voleb přebírá pravomoci a odpovědnost volební komise podle tohoto   volebního řádu představenstvo družstva. Přitom návrh na doplnění již není sestavován na základě   výzvy k navržení kandidátů, ale je plně v pravomoci představenstva navrhnout shromáždění   delegátů jak návrh nových členů, tak i náhradníků do příslušných orgánů.

3.             Stanovy v čl. 72 bod 6 a čl. 78  bod 6 upravují postup pro jmenovaní členů volených orgánů družstva v případě, kdy v průběhu volebního období neklesne jejich počet pod polovinu.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

 

čl. 13

1.             Dosavadní směrnice volební řád družstva v platném znění se zrušuje.

 

Vypracoval:

 Michaela Merčáková

Datum vydání směrnice:

 28. 2. 2023

Schváleno dne (orgán):

 7. 3. 2023, představenstvo

25.5.2023, shromáždění delegátů

Účinnost od:

 1. 6. 2023