JAVOŘICE
stavební bytové družstvo

Staňkova 196
Telč

Ceník

Dokument ke stažení ve formátu pdf zde.

 

 

 

Vnitrodružstevní směrnice č. 6/2022
která stanovuje poplatky za provádění úkonů družstva mimo úkonů spojených s obvyklým užíváním družstevních bytů, garáží a nebytových prostor. Na úhradu nákladů souvisejících s úkony vykonávanými z podnětu členů družstva, mimo úkony spojené s obvyklým užíváním družstevních bytů a nebytových prostor, stanovuje nejvyšší orgán družstva v souladu s čl. 66, odst. 2), písm. k) Stanov SBD tyto POPLATKY:
     
1. Správní poplatky 
a) bytová jednotka:   člen družstva 173 Kč
b) bytová jednotka:   vlastník nečlen družstva 198 Kč
c) garáž: člen družstva 12 Kč
d) garáž: vlastník nečlen družstva 14 Kč
2. Podání žádosti o souhlas družstva s výměnou družstevního bytu nebo garáže
a) u blízkého příbuzného 1) 500 Kč
b) ostatní osoby 2 000 Kč
3. Převod členských práv vč. vyhotovení smluv
a) na blízkého příbuzného 2 500 Kč
b) na ostatní osoby 7 500 Kč
c) vypořádání uživatelského vztahu k bytu po rozvodu manželství 1 500 Kč
d) dědictví v řadě přímé 500 Kč
e) dědictví ostatní 1 000 Kč
4. Platba nájemného:
a) poštovní poukázkou nebo bezhotovostní platbou na účet družstva hradí plátce ve výši skutečných nákladů účtovaných příslušným peněžním ústavem družstvu. Poplatky budou vypořádány souhrnně za uplynulý rok současně s vyúčtováním záloh na nájemném a službách poskytovaných s bydlením.
b) platba v hotovosti na pokladně SBD 20 Kč
5. Opakované zaslání korespondence při včasném nenahlášení změny bydliště adresáta 50 Kč
6. Podání žádosti o souhlas k přenechání družstevního bytu nebo jeho části k dočasnému užívání jiné osobě (podnájem):
a) u blízkého příbuzného 1) 800 Kč
b) ostatní osoby 2 000 Kč
7. Podání žádosti o souhlas k užívání družstevního bytu k jiným účelům než k bydlení 2 000 Kč
8. Podání žádosti o přenechání místností nesloužících k bydlení a nebytových prostor k dočasnému užívání 1 000 Kč
9. Vyhotovení duplikátů listin (rozhodnutí o přidělení bytu, nájemní smlouvy, vyúčtování apod.) vydávaných členům 200 Kč
10. Podání žádosti o udělení souhlasu družstva k provedení stavebních úprav v družstevním bytě nebo nebytovém prostoru 250 Kč
11. Podání žádosti o stavební sloučení nebo rozdělení bytů 2 000 Kč
12. Podání žádosti o povolení podnikatelské činnosti v části bytu 500 Kč
13. Podání žádosti o povolení umístění sídla organizace 200 Kč
14. Podání žádosti o provedení jiných pracovních úkonů(nad rámec běžné činnosti) dle individuálních požadavků 200 Kč/ za 1/2hod.
15. Potvrzení správce o výši pohledávek 500 Kč
16. Vypracování podnájemní smlouvy pro potřeby cizinecké policie pro pobyt zahraničního pracovníka 100 Kč
17. Správní poplatek z výnosů pronájmů (nebytové prostory, štíty, střechy..) 5% z nájmu
18. Hodinové sazby pracovníka  
a) pro družstevní domy 370 Kč + DPH
b) JHČ (jiná hospodářská činnost) 450 Kč + DPH
19. Revize hydrantů 390 Kč + DPH/ 1 revize
20. Dopravné na 1 km u služebních vozidel 12 Kč +DPH / km
23. Vypracování smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví v případě, že prohlášení vlastníka bylo zhotoveno do 31. 5. 2016 8 500 Kč
24. Změna termínu převodu bytu
a) 1. změna 550 Kč
b) 2. a další změna 1 500 Kč
25. Kompletní zpracování žádosti pro poskytnutí dotace na opravu bytového domu dle podmínek vyhlášených dotačních titulů (např. Panel 2013+, Nová Zelená Úsporám apod.) 2 000 Kč + 2% z přijaté dotace
a) IROP - vypracování žádosti 15 000 Kč
b) Výběrové řízení 10 000 Kč
c) Schválení žádosti 500 Kč + 2% z přijaté  dotace
d) Monitoring 5 000 Kč
26. Za úkony spojené s indivudální žádostí o provedení mimořádné splátky úvěru 300 Kč
27. Za úkony spojené s individuální žádostí o propočet zůstatku úvěru 200 Kč
28. Za úkony spojené s individuální žádostí o propočet zůstatku na fondu oprav (nevztahuje se na telefonické a e-mailové dotazy na stav FO, dluhů a úhrad nájmů) 200 Kč
29. Za projednání žádosti o zastavení družstevního podílu 2 000 Kč
30. Správní poplatky za nadstandardní úkony spojené s pozdními platbami nájemného, služeb a jiných plateb:
a) první upomínka poštou - obyčejný dopis/ email 2) 50 Kč
b) druhá a další upomínka - obyčejný dopis/ email 3) 100 Kč
c) výstraha - doporučený dopis 4) 250 Kč
d) výpověď z bytu - doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou 5) 500 Kč
31. Sankční poplatky:
a) za užívání bytu a nebytového prostoru v družstevních domech bez souhlasu družstva 5 000 Kč
b) za podnájem družstevního bytu bez souhlasu družstva 5 000 Kč
c) za provedení stavebních úprav v bytě či nebytových nebo společných prostorách družstevního domu (ve smyslu platné směrnice) bez souhlasu družstva 5 000 Kč
32. Vyhledávání a příprava technických podkladů pro zpracování PENB (vč. Kopírovacích služeb) 500 Kč
33. Zhotovení PENB cena zhotovitele
34. Inženýrská činnost zajišťovaná družstvem (včetně stavebního dozoru a koordinátora BOZP) 1% z celkových investičních nákladů
35. Kopírovací služby
a) jednostranná kopie A4 2 Kč/ stránka
b) oboustranná kopie A4 3 Kč/ list
36. Rozpočítání ročního vyúčtování služeb na žádost člena/nájemce 200 Kč
37. Potvrzení vystavené na žádost člena (potvrzení členství,  apod..) 100 Kč
38. Sjednání úvěru:
a) vypracování podkladů k úvěru 1 500 Kč
39.  Kontrola výtahů - cena za 1 ks 400 Kč + DPH
40. Kontrola nouzového osvětlení 650 Kč + DPH
41. Odečet plynoměrů 400 Kč + DPH
42. Zajištění kontroly požární ochrany - cena za 1 byt. jednotku  100 Kč + DPH
43. Revize společné elektroinstalace - cena za 1 byt. jednotku  
dům 4-5 bytů 1045 Kč + DPH
dům 6-12 bytů 770 Kč + DPH
dům 13-24 bytů 550 Kč + DPH
dům 25 a více bytů 528 Kč + DPH
     
     
Vysvětlivky
1) Termínem "blízký příbuzný"pro potřeby této Vnitrodružstevní směrnice se rozumí příbuzný v řadě přímé, tzn. Prarodiče, rodiče či pěstouni, děti, vnuci a přínuzný v druhé skupině, tzn. Sourozenci, manžel, partner (registrovaný), druh.
2) Zasílá se při zpoždění s platbou více jak 7 dnů. Výše dlužné částky nerozhoduje. Používá se u členů, kteří nemají nahlášeny na SBD Javořice emailové adresy a čísla mobilních telefonů. Forma odeslání - obyčejný dopis/ email.
3) Zasílá se v případě zpoždění plateb více jak jeden měsíc nebo při opakovaném zpožďování plateb. Podmínkou zaslání této upomínky není poslání první upomínky (poštou ani emailem), ale dluh přesahující období 30 dnů po splatnosti nebo opakovaném zpoždění plateb. Forma odeslání – obyčejný dopis/ email. 
4) Zasílá se při zpoždění plateb o déle než 2 měsíce. U opakujících se dlužníků (nerozhoduje výše dlužné částky) nemusí být dodržena lhůta zpoždění 2 měsíců. Odeslání výstrahy musí předcházet nejméně jeden ze způsobů upomínky. Forma odeslání – doporučený dopis. 
5) uplatňuje se u dlužníků, jejichž dluh přesahuje trojnásobek nájemného. Odeslání výpovědi z bytu musí předcházet nejméně jeden ze způsobů upomínky nebo výstraha. Toto neplatí u opakovaných neplatičů. Forma odeslání – doporučený dopis do vlastních rukou s doručenkou
     
Vyúčtování penále:družstvo je oprávněno do ročního vyúčtování za služby zahrnout i vypočtené penále z pozdních plateb v roce, za který se provádí vyúčtování. Nezahrnutí penále do vyúčtování nebrání pozdějšímu vyúčtování penále dle zákona.
     
U poplatků, na které se vztahuje DPH, je příslušná sazba zahrnuta již v ceně. Pokud není uvedeno jinak.
     
Dnem nabytí účinnosti této směrnice pozbývají účinnosti ta ustanovení doposud vydaných vnitrodružstevních předpisů, která odporují této směrnici. Směrnice byla projednána a schválena představenstvem dne 5. 5. 2022 .
Shromáždění delegátů směrnici schvaluje s účinností od 1. 7. 2022 na svém zasedání dne 6.6.2022